004

kierowca ADR - cysterny

Nr kursu: STC-03-adr/2020

Miejsce kursu: Katowice ul. Ligocka 103

Termin kursu: 4 – 5 kwietnia 2020

Egzamin: 5 kwietnia 2020

program kursu ADR dla kierowców Program kursu
karta uczestnictwa ADR dla kierowców Karta uczestnictwa

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie zintegrowanym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (podstawowy) oraz w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (specjalistyczny).
Termin obu kursów:
27 – 29 marca 2020 r. – część podstawowa
4 – 5 kwietnia 2020 r. – część specjalistyczna
Całkowity koszt uczestnictwa w kursie zintegrowanym – podstawowy + cysterny, w zależności od terminu zgłoszenia wynosi od 700,00 zł/os. do 900,00 zł/os.

Informacje:

  • telefonicznie - 509 916 788
  • mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Program:
Program zajęć w wymiarze 13 godzin lekcyjnych (13 x 45 min.) + 1 godzina zajęć praktycznych na każde 5 osób uczestniczących w kursie, jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619 z późn. zmianami) i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku;
  • Wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności pojazdy i ich wymagania techniczne, budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne, kody cystern, rodzaje i terminy badań cystern;
  • Wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności pojazdy i ich wymagania techniczne, budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne, kody cystern, rodzaje i terminy badań cystern;
  • Wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności pojazdy i ich wymagania techniczne, budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne, kody cystern, rodzaje i terminy badań cystern;
  • Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowanie w razie zaistnienia wypadku lub awarii;

Prowadzenie:

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz praktykę w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów prowadzonych w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczeń, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy i zadania egzaminacyjne a także ćwiczeń praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. Warunkiem ukończenia kursu oraz uzyskania zaświadczenia uprawniającego do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs jest udział kierowcy w zaplanowanych zajęciach – dopuszcza się nieobecność w wymiarze nieprzekraczającym 30 minut.

Cena:
300,00 zł/os., przy zgłoszeniu do dnia 9.03.2020 r.
350,00 zł/os., przy zgłoszeniu do dnia 16.03.2020 r.
400,00 zł/os., przy zgłoszeniu do dnia 23.03.2020 r.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest dokonanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Silesia Training Center w terminie do dnia 23.03.2020 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu. Z kolei, warunkiem uzyskania RABATU jest dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 9 marca 2020 r. (rabat 100zł) lub do dnia 16 marca 2020 r. (rabat 50 zł) i dokonanie przedpłaty zgodnie z terminem płatności wskazanym w fakturze proforma. W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) lub 509 916 788, 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl