004

kierowca ADR

Nr kursu: STC-02-adr/2021

Miejsce kursu: Katowice ul. Ligocka 103

Termin kursu: 10 – 12 września 2021

Egzamin: 12 września 2021 godz. 14.15 – 15.15

Termin zgłoszeń: 6 września 2021

program kursu ADR dla kierowców Program kursu

Informacje:

 • telefonicznie - 509 916 788
 • mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla kierowców mających zamiar uzyskać lub odnowić uprawnienia na przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym), klasy 7 (materiały promieniotwórcze) oraz z wyjątkiem przewozu w cysternach.

Program:
Program zajęć w wymiarze 18 godzin lekcyjnych (18 x 45 min.) + 1 godzina zajęć praktycznych na każde 5 osób uczestniczących w kursie, jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619 z późn. zmianami) i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR;
 • Główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków;
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów;
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń;
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej;
 • Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej;
 • Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych;
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia;
 • Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm;
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego;
 • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń;
 • Ochrona towarów niebezpiecznych;
 • Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego;
 • Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowanie w razie zaistnienia wypadku lub awarii;

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz praktykę w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów prowadzonych w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczeń, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy i zadania egzaminacyjne a także ćwiczeń praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. Warunkiem ukończenia kursu oraz uzyskania zaświadczenia uprawniającego do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs jest udział kierowcy w zaplanowanych zajęciach – dopuszcza się nieobecność w wymiarze nieprzekraczającym 45 minut.

Cena:
500,00 zł/os.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dydaktycznych (kurs podstawowy), dostęp do przepisów Umowy ADR, serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka), zaświadczenie o ukończeniu kursu, egzamin przeprowadzony w ostatnim dniu kursu.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest dokonanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Silesia Training Center w terminie do dnia 6.09.2021 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu. Z kolei, warunkiem uzyskania RABATU jest dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. (rabat 20%) lub do dnia 14 lutego 2020 r. (rabat 10%) i dokonanie przedpłaty zgodnie z terminem płatności wskazanym w fakturze proforma. W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen.
Silesia Training Center
ING Bank Śląski S.A. 04 1050 1214 1000 0090 6751 5222

W tytule przelewu należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz termin kursu i dopisek „ADR”.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 509 916 788, mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl lub w siedzibie naszej firmy przy ulicy Porcelanowej 19 w Katowicach.
W zgłoszeniu należy podać rodzaj kursu, termin oraz swoje imię i nazwisko, numer PESEL.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 509 916 788 lub e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl