004

kierowca ADR

Nr kursu: STC-05-adr-2019

Miejsce kursu: Katowice ul. Ligocka 103

Termin kursu: 20-22 września 2019

Egzamin: 22 września 2019

program kursu ADR dla kierowców Program kursu

Informacje:

 • telefonicznie - 509 916 788
 • mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla kierowców mających zamiar uzyskać lub odnowić uprawnienia na przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe), klasy 7 (materiały promieniotwórcze) oraz z wyjątkiem przewozu w cysternach.

Program:
Program zajęć w wymiarze min. 24 godzin lekcyjnych (24 x 45 min.), jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619) i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych ,
 • Główne rodzaje zagrożeń ,
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 • Ochrona towarów niebezpiecznych

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz praktykę w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują podręcznik oraz zaświadczenie o przebytym kursie uprawniające do przystąpienia do egzaminu prowadzonego przy udziale przedstawiciela Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Cena:
500,00 zł/os.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dydaktycznych (kurs podstawowy), podręcznik, serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka), zaświadczenie o ukończeniu kursu, egzamin przeprowadzony w ostatnim dniu kursu.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest dokonanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Silesia Training Center. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu.
Silesia Training Center
ING Bank Śląski S.A. 04 1050 1214 1000 0090 6751 5222

W tytule przelewu należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz termin kursu i dopisek „ADR”.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 509 916 788, mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl lub w siedzibie naszej firmy przy ulicy Porcelanowej 19 w Katowicach.
W zgłoszeniu należy podać rodzaj kursu, termin oraz swoje imię i nazwisko, numer PESEL.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 509 916 788 lub e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl