004

doradca ADR

Nr kursu: STC-07-ADR/2021

Miejsce kursu: Katowice ul. Ligocka 103

Termin kursu: 17 – 19, 24 – 26 września 2021 r.

Termin zgłoszeń: 10 września 2021 r.

program kursu na doradcę ADR Program kursu
karta zgłoszenia kursu na doradcę ADR Karta zgłoszenia na kurs ADR

Przy zgłoszeniu do dnia 14 sierpnia 2021 r. obowiązuje 10% rabat
(Uwaga: rabat obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania przedpłaty zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze proforma).

Zgłoszenia:
telefonicznie - 509 916 788
mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie zintegrowanym, tj. ADR i RID w obniżonej cenie.
Termin obu kursów:
17 – 19 września 2021 r. – część ogólna dla kandydatów na doradców ADR i RID,
24 – 26 września 2021 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców ADR,
1 – 3 października 2021 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców RID.

Całkowity koszt uczestnictwa w obu kursach na doradcę ADR i RID wynosi 3 000,00 zł/os.
Koszt udziału, tylko w części specjalistycznej ADR – 1 600,00 zł/os.
Koszt udziału, tylko w części specjalistycznej RID – 1 800,00 zł/os.

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Doradcą może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia) i nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Program:
Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i składa się z dwóch części:

Część ogólna:

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych , w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami - 1 godzina

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 godziny

Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 godziny

Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania - 3 godziny

Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie 2 godziny

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 godziny

Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem - 2 godziny

Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godzina

Ćwiczenia 6 godzin

Część specjalistyczna:

Przepisy dotyczące przewozu drogowego – przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych -1 godzina

Dokumentacja – dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym, zasady wypełniania, instrukcje pisemne zgodne z ADR, świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, zaświadczenie ADR - 1 godzina

Pojazdy – wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU, wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), sprzęt gaśniczy, oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach – 4 godziny

Załadunek i rozładunek – mocowanie ładunku na pojeździe, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością – 3 godziny

Przewóz w cysternach – dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern – 3 godziny

Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne – zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, ochrona środowiska – 3 godziny

Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem rodzaje i zakres szkoleń, dokumentacja szkolenia – 1 godzina

Konsultacje – 4 godziny

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą wieloletni specjaliści posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Dariusz Polak, Justyna Sobczak.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe zadania i testy egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, aktualne przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, w tym aktualne przepisy Umowy ADR w formie dwustronnego wydruku oraz zaświadczenie o przebytym kursie.

Cena:
2 000 zł od osoby;
40 godzin zajęć dydaktycznych (część ogólna + specjalistyczna), 4 godziny konsultacji + dodatkowe 3 godziny konsultacji przed egzaminem (w ośrodku) oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne, mailowe lub on-line do momentu uzyskania przez kandydata uprawnień doradcy; ponadto przerwy kawowe (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka, owoce), aktualnie obowiązujące przypisy Umowy ADR w formie dwustronnego wydruku, materiały szkoleniowe, w tym testy i zadania oraz przepisy, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy w formie elektronicznej, tzw. „Kompendium wiedzy dla doradcy”.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o kursie pod nr telefonu 509 916 788 lub e-mailem biuro@stc-szkolenia