004

doradca ADR

Nr kursu: STC-05-ADR/2024

Miejsce kursu: Katowice ul. Kłodnicka 66

Termin kursu: 7 – 9, 14 – 16 czerwca

Termin zgłoszeń: 29 maja 2024

program kursu na doradcę ADR Program kursu
karta zgłoszenia kursu na doradcę ADR Karta zgłoszenia na kurs ADR

Przy zgłoszeniu do dnia 20 maja 2024 r. obowiązuje 5% rabat
(Uwaga: rabat obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania przedpłaty zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze proforma).

UWAGA !!! - zmiana terminu kursu DGSA

Zgłoszenia:
telefonicznie - 509 916 788
mailem - szkolenia@stc-szkolenia.pl

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie zintegrowanym, tj. ADR i RID w obniżonej cenie.
Termin obu kursów:
7 – 9 czerwca 2024 r. – część ogólna dla kandydatów na doradców ADR i RID,
14 – 16 czerwca 2024 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców ADR,
21 – 23 czerwca 2024 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców RID.

Całkowity koszt uczestnictwa w obu kursach na doradcę ADR i RID wynosi 3 600,00 zł/os.
Koszt udziału, tylko w części specjalistycznej ADR – 2 000,00 zł/os.
Koszt udziału, tylko w części specjalistycznej RID – 2 200,00 zł/os.
Koszt uczestnictwa w kursie na doradcę ADR wynosi 2 600 zł/os.
Koszt uczestnictwa w kursie na doradcę RID wynosi 2 600 zł/os.

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Doradcą może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia) i nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Program:
Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i składa się z dwóch części:

Część ogólna:

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych , w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami - 1 godzina

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 godziny

Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 godziny

Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania - 3 godziny

Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie 2 godziny

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 godziny

Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem - 2 godziny

Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godzina

Ćwiczenia 6 godzin

Część specjalistyczna:

Przepisy dotyczące przewozu drogowego – przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych -1 godzina

Dokumentacja – dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym, zasady wypełniania, instrukcje pisemne zgodne z ADR, świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, zaświadczenie ADR - 1 godzina

Pojazdy – wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU, wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), sprzęt gaśniczy, oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach – 4 godziny

Załadunek i rozładunek – mocowanie ładunku na pojeździe, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością – 3 godziny

Przewóz w cysternach – dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern – 3 godziny

Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne – zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, ochrona środowiska – 3 godziny

Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem rodzaje i zakres szkoleń, dokumentacja szkolenia – 1 godzina

Konsultacje – 4 godziny

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą wieloletni specjaliści posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Dariusz Polak, Justyna Sobczak.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe zadania i testy egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, aktualne przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, w tym aktualne przepisy Umowy ADR w formie dwustronnego wydruku oraz zaświadczenie o przebytym kursie.

Cena:
2 600 zł od osoby;
40 godzin zajęć dydaktycznych (część ogólna + specjalistyczna), 4 godziny konsultacji + dodatkowe 3 godziny konsultacji przed egzaminem (w ośrodku) oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne, mailowe lub on-line do momentu uzyskania przez kandydata uprawnień doradcy; ponadto przerwy kawowe (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka, owoce), aktualnie obowiązujące przypisy Umowy ADR w formie dwustronnego wydruku, materiały szkoleniowe, w tym testy i zadania oraz przepisy, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy w formie elektronicznej, tzw. „Kompendium wiedzy dla doradcy”.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o kursie pod nr telefonu 509 916 788 lub e-mailem szkolenia@stc-szkolenia