004

Prawo pracy

Nr kursu: STC-18/2016

Miejsce kursu: Katowice, ul. Rolna 43 c sala 325

Termin kursu: 18 maj 2016

Termin zgłoszeń: 16 maj 2016

program kursu prawo pracy Program szkolenia
karta zgłoszenia kursu prawo pracy Karta zgłoszenia

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi problemami w zakresie prawa pracy i adresowane jest do specjalistów ds. kadr oraz menedżerów personalnych i kadry zarządzającej.

Prowadzenie:
Szkolenie poprowadzi pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – wieloletni specjalista i praktyk zawodowo zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy i odpoczynku kierowców, prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz agencji zatrudnienia. Doświadczony wykładowca licznych warsztatów i szkoleń.

Program szkolenia:
1. Omówienie najważniejszych zmian w umowach o pracę

 • Elementy stosunku pracy różniące umowy cywilnoprawne od umów o pracę
 • Możliwości ponawiania umów o pracę na okres próbny
 • Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy
 • Wprowadzenie maksymalnej długości zatrudnienia dla umów o pracę na czas określony
 • Przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe – skutki naruszenia wskazanych limitów
 • Wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie okresowe
 • Zmiany w zakresie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony
 • Wprowadzenie instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas biegnącego wypowiedzenia
 • Obowiązek opłacania składek ZUS od umów zleceń
2. Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie badań lekarskich zatrudnionych pracowników
 • Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie
 • Orzeczenie lekarskie
 • Badania dodatkowe
 • Zwolnienie pracownicy w ciąży na badania lekarskie
 • Badania dla osób zatrudnionych na umowy o dzieło i umowy zlecenia
 • Odpowiedzialność pracodawcy za brak badań
3. Najczęstsze problemy w zakresie rozliczania czasu pracy
 • Pojęcie „odpracowania”
 • Zasady wprowadzania dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy
 • Tworzenie i zmiana harmonogramów pracy
 • Ruchomy czas pracy – zasady wprowadzania i stosowania
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych
 • Wykroczenia z zakresu czasu pracy oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy rozliczaniu czasu pracy
4. Zmiany w zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i innych
 • Łączenie okresów ubezpieczenia z innego tytułu na poczet prawa do zasiłku
 • Nowe sposoby i forma wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • Przyznanie urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka lub członkowi najbliższej rodziny w razie śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • Przyznanie ubezpieczonemu ojcu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, kiedy matka dziecka wymaga szpitalnej opieki lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
5. Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Nowe określenia dotyczące osób uprawnionych do świadczeń
 • Zmiany w urlopie macierzyńskim
 • Nowy podział urlopu rodzicielskiego
 • Zmiana okresu wykorzystania urlopu „ojcowskiego”
 • Nowe sposoby wykorzystywania 2 dni opieki nad dziećmi do lat 14

Metodyka:
Program szkolenia ma charakter wykładów wzbogaconych prezentacją multimedialną oraz przykładami w formie ćwiczeń praktycznych, zadań indywidualnych i grupowych. Szkolenie przewiduje również czas na dyskusję i konsultacje.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego prezentację oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD wzbogaconym o aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Cena:
350,00 zł netto + 23% VAT
Każda dodatkowa osoba 300,00 zł netto + 23% VAT
Przy zgłoszeniu do dnia 6 maja 2016 obowiązuje 5% rabat

Cena obejmuje 8 godzin zajęć dydaktycznych (8 x 45 min), materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Silesian położonym ok. 5 km od miejsca prowadzenia szkolenia w cenie 180 zł w Quality Silesian Hotel*** lub 140 zł Economy Silesian Hotel ** (pokój jednoosobowy ze śniadaniem).

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej. Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 32 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.
Dodatkowe informacje o szkoleniu – tel. 32 353 21 17 lub tel. kom. 509 916 788, 501 175 730