004

Transport drogowy

Nr szkolenia: STC-IN-0109/2023

Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Kłodnicka 66

Termin szkolenia: 21 wrzesień 2023

Termin zgłoszeń: 11 wrzesień 2023

program szkolenia Program szkolenia

Profil uczestników:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników nadawców, załadowców i przewoźników odpowiedzialnych za załadunek pojazdów i zabezpieczenie ładunków na pojazdach. Na szkoleniu w sposób kompleksowy omawiane są zagadnienia dotyczące ograniczeń załadunku pojazdu wynikających z ograniczenia masy, wymiarów i nacisków osi pojazdów. Przedstawiane są nie tylko maksymalne wartości parametrów pojazdu, ale również zasady wprowadzania na drogach ograniczeń tych parametrów oraz zasady ruchu pojazdów nienormatywnych i uzyskiwania odpowiedniego zezwolenia. Oprócz tego w drugiej części szkolenia przedstawiane są zasady mocowania, zabezpieczania ładunków na pojazdach oparte na przepisach rozporządzania, oraz normy europejskiej. W konsekwencji uczestnicy szkolenia będą umieli dobrać skuteczny sposób mocowania obliczyć min. ilość wymaganych pasów a także w sposób optymalny wykorzystać konstrukcję samego pojazdu jako środka mocującego. Wymagania prawne są uzupełnione o informacje na temat odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, czyli kto i jaką kare może otrzymać za niewłaściwie załadowany ładunek na pojeździe albo za niewystarczające jego zabezpieczenie przed przesunięciem. Niezależnie stosowanie zasad omawianych na szkoleniu minimalizuje ryzyko uszkodzenia przewożonego ładunku.

Program:

Zakres szkolenia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Część I – Warunki załadunku, maksymalne parametry pojazdów nienormatywnych po nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych

 • Ograniczenia załadunku wynikające z dopuszczalnych wartości masy, nacisku osi i wymiarów pojazdu;
 • Zakazy ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi na drogach i strefy zakazu ruchu pojazdów;
 • Przepisy przejściowe dla znaków oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu;
 • Zasady kontroli: masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów;
 • Odpowiedzialność nadawcy, załadowcy, przewoźnika, kary za nieprawidłowości związane z załadunkiem i ruchem pojazdów;
 • Konsekwencje wyroku TSUE (C-127/17);

Część II – Sposoby i warunki przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym

 • Rodzaje pojazdów jakich dotyczą warunki przewozu określone w rozporządzeniu i umowie międzynarodowej;
 • Rozmieszczanie ładunków na pojazdach, plan załadunku pojazdu;
 • Obliczanie środka ciężkości ładunku;
 • Podstawy prawne zasad mocowania i zabezpieczania ładunków niebędących towarami niebezpiecznymi;
 • Podstawy prawne zasad mocowania i zabezpieczania towarów niebezpiecznych (ADR);

Część III – Warunki mocowania ładunków zgodnie z normą EN 12195-1, EN 12640, EN 12642

 • Wyjaśnienie pojęć: współczynnik tarcia, współczynniki przyspieszeń, siła napięcia pasa, kąt mocowania;
 • Rodzaje metod mocowania i zabezpieczania ładunków;
 • Obliczanie sił mocowania odciągami;
 • Ustalanie wymaganej liczby odciągów, ocena możliwości użycia pasów określenia wskazane na etykiecie;
 • Warunki stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia;
 • Wymagania dla nadwozi pojazdów i środków mocujących, punkty mocowania odciągowego;
 • Nadwozie pojazdu jako element mocowania ładunku, certyfikaty dla nadwozi pojazdów;
 • Zasady kontroli warunków mocowania i zabezpieczania ładunku;
 • Podział odpowiedzialności i kary za nieprawidłowe mocowaniem i zabezpieczanie ładunków;

Część IV – Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

 • Wartości parametrów pojazdu, które determinują posiadanie właściwej kategorii zezwolenia;
 • Zezwolenia na ruch pojazdów nienormatywnych w postaci elektronicznej, wypełnienie wniosków (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych);
 • Zasady uzyskiwania zezwoleń i zasady korzystania z zezwoleń;

Część V – Odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadzenie:
Szkolenie poprowadzi specjalista w zakresie prawa transportowego, trener prowadzący od ponad 20 lat kursy i szkolenia z dziedziny transportu drogowego. Praktyk z dużym doświadczeniem w kontroli przewoźników drogowych i kierowców wykonujących przewozy drogowe. Dariusz Winiarczyk Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, w latach 2002 - 2019 pracownik Inspekcji Transportu Drogowego: najpierw Inspektor, potem Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD w Katowicach, następnie Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach, później Naczelnik Delegatury Śląskiej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, funkcjonariuszy Policji, ITD., Straży Granicznej, Służby Celnej i pracowników organów samorządowych w zakresie m.in. warunków załadunku pojazdów, mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kursy kandydatów na doradców DGSA oraz szkolenie doradców DGSA), czasu pracy kierowców, wydawania uprawnień przewozowych, kontroli przewoźników. Wykładowca akademicki (Uniwersytet Łódzki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej). Ekspert Komisji Europejskiej – trener w projektach twinningowych realizujący m.in. szkolenia dla służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego. Uczestniczył w pracach wielu zespołów konsultacyjnych funkcjonujących przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego oraz w komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Śląskiego (kwalifikacja wstępna kierowców). Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer).

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczeń praktycznych: omawianie casusów, pytania od uczestników.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Cena:
650,00 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: 7 godzin zajęć dydaktycznych; przerwy kawowe (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka, owoce); materiały szkoleniowe.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma. Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres szkolenia@stc-szkolenia.pl.

Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 501 634 854