004

Transport drogowy

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Termin egzaminu:

Profil uczestników:
Warsztaty skierowane są do właścicieli firm transportowych, przewoźników, osób zarządzających transportem, kadry kierowniczej, kierowców, specjalistów ds. transportu oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami będącymi przedmiotem niniejszego warsztatu.

Program:
Podstawy prawne – elementy Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; obowiązki i odpowiedzialność załadowcy, przewoźnika, kierowcy, nadawcy, odbiorcy, spedytora, zarządzającego transportem lub innej osoby wykonującej czynności związane z przewozem;

Ograniczenia w ładowaniu pojazdów – dopuszczalne parametry wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów na poszczególnych rodzajach dróg; wybrane przepisy – Ustawa z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Nowe zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego – definicja ładunku niepodzielnego i pojazdu ponadnormatywnego, 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego, zawiadamianie o przejazdach przez mosty i wiadukty oraz zgłaszanie sprzeciwu, kontrola zezwoleń i przewidziane kary;

Teoretyczne podstawy mocowania ładunków – Poradnik IMO/ILO/UN ECE formowania jednostek ładunkowych, norma EN 12195 Mocowanie ładunków, nowa Norma PN-EN 12195-1:2011 zastępująca Normę PN-EN 12195-1:2007, praktyczne sposoby liczenia środków mocujących według nowej normy – przykłady, analiza porównawcza mocowania ładunku według PN-EN 12195-1:2011 oraz wytycznych IMO 3.18 – zasady korzystania z szablonów i tablic obliczeniowych;

Podstawowe sposoby zabezpieczania ładunku – siły działające na pojazd i ładunek, siły utrzymujące ładunek na pojeździe, mocowanie blokowe, kształtowe, mocowanie cierne (przez opasanie), mocowanie bezpośrednie (pochyłe, skośne, sprężynowe, pętlami), zasady doboru środków mocujących;

Rodzaje środków mocujących – pasy, łańcuchy, liny, ochrony krawędzi, połączenia międzyścienne, pętle i kątowniki, siatki i plandeki, podkładki antypoślizgowe i poduszki wypełniające oraz ich dobór w zależności od rodzaju ładunków;

Wymagania ładunkowe dla pojazdów – dobór nadwozia do przewożonego ładunku; wytrzymałość ścian skrzyni ładunkowej, dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni, właściwy rozkład obciążenia skrzyni i punkty mocowania ładunku; zasady ustalania środka ciężkości ładunku; plan ładowania pojazdu i umiejętność jego wykorzystania, ograniczenia wynikające z konstrukcji pojazdów;

Prowadzenie:
Osobą prowadzącą jest przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, wieloletni specjalista i wykładowca na szkoleniach poświęconych tematyce związanej z transportem drogowym, między innymi w zakresie załadunku pojazdów, czasu pracy kierowcy, przewozu towarów niebezpiecznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów wzbogacony prezentacją oraz przykładami w formie multimedialnej. Warsztaty przewidują również czas na dyskusję i konsultacje.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie podręcznika zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej tzw. Kompendium wiedzy – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Cena:
370,00 zł netto + 23% VAT (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt złotych netto).
Przy zgłoszeniu, co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen

Przy zgłoszeniu do dnia 11 października 2013 r. obowiązuje 10% RABAT.

Cena obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych (8 x 45 min.), materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników, w tym podręcznik, materiały do ćwiczeń praktycznych oraz przepisy i ustawy w wersji elektronicznej (Kompendium wiedzy), serwis kawowy, obiad oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma.
Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: (32) 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl. Dodatkowych informacji o warsztatach udziela Pani Sylwia Juszczuk – tel. (32) 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, E-mail: biuro@stc-szkolenia.pl.