004

doradca RID

Nr kursu: STC-06-RID/2024

Miejsce kursu: Katowice ul. Kłodnicka 66

Termin kursu: 7 – 9, 21 – 23 czerwca 2024

Termin zgłoszeń: 29 maja 2024

program kursu na doradcę RID Program kursu
karta zgłoszenia kursu na doradcę RID Karta zgłoszenia na kurs RID

Przy zgłoszeniu do dnia 20 maja 2024 r. obowiązuje 5% rabat
(Uwaga: rabat obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania przedpłaty zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze proforma).

UWAGA !!! - zmiana terminu kursu DGSA

Zgłoszenia:
telefonicznie - 509 916 788
mailem - szkolenia@stc-szkolenia.pl

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie zintegrowanym, tj. ADR i RID w obniżonej cenie.
Termin obu kursów:
7 – 9 czerwca 2024 r. – część ogólna dla kandydatów na doradców ADR i RID,
14 – 16 czerwca 2024 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców ADR,
21 – 23 czerwca 2024 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców RID.

Całkowity koszt uczestnictwa w obu kursach na doradcę ADR i RID wynosi 3 600,00 zł/os.
Koszt udziału, tylko w części specjalistycznej ADR – 2 000,00 zł/os.
Koszt udziału, tylko w części specjalistycznej RID – 2 200,00 zł/os.
Koszt uczestnictwa w kursie na doradcę ADR wynosi 2 600 zł/os.
Koszt uczestnictwa w kursie na doradcę RID wynosi 2 600 zł/os.

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Doradcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia) i nie była karana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Program:
Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i składa się z dwóch części:

Część ogólna:

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych , w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami - 1 godzina

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 godziny

Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 godziny

Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania - 3 godziny

Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie 2 godziny

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 godziny

Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem - 2 godziny

Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godzina

Ćwiczenia 6 godzin

Część specjalistyczna:

Przepisy kolejowe, przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją, przepisy zarządcy infrastruktury - 1 godzina

Dokumentacja, listy przewozowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej – zasady wypełniania, ćwiczenia, dokumenty kolejowe – 2 godziny

Znakowanie wagonów, zasady znakowania wagonów (krytych, odkrytych, platform), znaki dotyczące manewrowania – 1 godzina

Przewóz w cysternach, dobór cysterny do towaru na podstawie stwarzanych zagrożeń oraz stanu skupienia, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, wagonów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern – 4 godziny

Zagadnienie eksploatacyjne, zdanie/przyjęcie przesyłki do przewozu, zasady wykonywania prac manewrowych, formowanie pociągu, odległość ochronna, wyposażenie pojazdów trakcyjnych w pociągach z wagonami z towarami niebezpiecznymi, przewóz wagonów próżnych nieczyszczonych, oczyszczanie wagonów po przewozie towarów niebezpiecznych – 4 godziny

Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne, zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, przyczyny zdarzeń, ochrona środowiska – 3 godziny

Szkolenie pracowników, zasady prowadzenia szkoleń, dokumentacja szkolenia – 1 godzina

Konsultacje – 4 godziy

Prowadzenie:
Szkolenie poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy i zadania egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, aktualne przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, w tym Regulamin RID 2017-2019 w formie dwustronnego wydruku oraz zaświadczenie o przebytym kursie.

Cena:
2 600 zł od osoby;
Cena obejmuje: 40 godzin zajęć dydaktycznych (część ogólna + specjalistyczna), 4 godziny konsultacji + dodatkowe 3 godziny konsultacji przed egzaminem (w ośrodku) oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne, mailowe lub on-line do momentu uzyskania przez kandydata uprawnień doradcy; ponadto, cena obejmuje opłaty parkingowe, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka, owoce), aktualnie obowiązujące przypisy Regulaminu RID w formie dwustronnego wydruku, materiały szkoleniowe, w tym testy i zadania oraz przepisy, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy w formie elektronicznej, tzw. „Kompendium wiedzy dla doradcy”.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o kursie pod nr telefonu 509 916 788 lub e-mailem szkolenia@stc-szkolenia